Plikter og krav

Vannsjekken - en faglig kontroll av boligen. Kontrollen omhandler alle rom med vann/avløp.

Beboer

  1. Følge med i egen boenhet med tanke på fare for lekkasje eller fukt.
  2. Melde i fra til boligselskapet ved lekkasjer som kan ha skadet bygningskonstruksjonen eller medført ulempe for naboer.

Krav i lovverk

Eier (beboer/boligselskap) eller den ansvarlige plikter i henhold til plan og bygningsloven § 31-3 å holde byggverk og installasjoner i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.

Vannsjekk - sakkyndig kontroll

Vanligvis gjennomføres det en kontrollrunde hvert 4. år, av både fellesarealer og leiligheter med tanke på forebygging av vannlekkasje. Ved vannskjekk utført av godkjent fagperson, vil denne kontrollen kunne redusere forsikringspremien til boligselskapet.