Status

Status – hva som foreligger (i forprosjekt)

10.10.2017

Bakgrunn


• Betongrapport Ødegård & Lund (Konklusjon; alvorlig skade i betong)
• Helt nødvendige utbedringer ble foretatt på de verst rammede leiligheter.
• Nye skader oppdaget underveis. Høye vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Ikke forsikringsdekning.
• Styret fikk god oversikt over skadebildet og hva som forårsaket skadene. Rapport Ø&L.
• Tilstandsrapport (Rambøll) med finansiering fra Enova.
• Stort behov for helhetlig prosjekt = løse flere ting samtidig = varig godt resultat
• Ekstraordinær generalforsamling 3.11.2015. Mandat gitt til styret (100 %)
• Oppdrag; utrede full rehabilitering opp mot energistandarden lavenergi
• Styret organiserte arbeidet som forstudie - forprosjekt - hovedprosjekt
• Prosjekteier er Bodøsjøen borettslag, styret innstiller til generalforsamling
• Nobl prosjekt ivaretar prosjektledelsen på vegne av oss. Profesjonelt og trygt.
• Gunstig posisjon for finansiering
• Enova har gitt tilsagn om 2,2 mill (samt tilskudd 300 tusen til forprosjekt)
• Husbankens gir gunstige lån, gitt at kravene innfris.
• Søknadsprosess starter først etter vedtak.
• Mulig med 20 års rentebinding (se evt presentasjon fra Husbanken)
• Bodøsjøen brl har kun 8-9 % belåning i dag (mot normalt 40 – 60%). Gir gode lånebetingelser i DnB, for
sammenslåing av eksisterende gjeld med 30 års avdragstid (rammeavtale gjennom BBL).

Oppgradering og utvikling