HMS-målsetting

I boligselskapet er det et overordnet mål å skape trivsel og trygghet for våre beboere. Vi retter ekstra fokus mot forhold som brannvern, elektriske anlegg og utstyr, vedlikehold av bygning, tilsyn med lekeplasser og ytre miljø. Systematiske tiltak skal iverksettes for å forebygge uhell eller ulykker og sikre nødvendig informasjon til den enkelte.


Boligselskapet ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Det fokuseres derfor blant annet på miljøvennlige løsninger på alt fra innkjøp til kildesortering av avfall.

Krav i lovverk

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. I henhold til § 5 pkt. 4 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter skal mål for HMS-arbeidet dokumenteres.

I tillegg til arbeidsmiljø, sikkerhet og miljøforurensning ble formålet for forskriften endret i 2017 til også å gjelde forebygging mot uønskede tilsiktede hendelser. Dette betyr i praksis å sikre seg mot blant annet vandalisme, tyveri, dataangrep og terror.